අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

භූගත අභ්යවකාශ සැරසිලි වෝල් ගැසෙමින් ව්යාපෘති

ව්යාපෘතියේ නම

Guangzhou Modiesha Tunnel

ව්යාපෘති හැඳින්වීම

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

Philigreen නිෂ්පාදන

Inorganic Pre-Coated Board

අයදුම් ප්රමාණය

5800 square meter(m2)

ව්යාපෘතියේ නම

Jishou Jianshen Slope Tunnel

ව්යාපෘති හැඳින්වීම

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

Philigreen නිෂ්පාදන

Steel Laminated Board

අයදුම් ප්රමාණය

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !