අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

උමං මාර්ග, අලංකාර බිත්ති ගැසෙමින් ව්යාපෘතිය

ව්යාපෘතියේ නම

Xi'an උමං මාර්ග

ව්යාපෘති හැඳින්වීම

Xi'an මෙට්රෝ 2 පේලිය Xi'an මෙට්රෝ පළමු මෙහෙයුම් මාර්ගය වන අතර, ඒ ද මගී ප්රවාහනය සඳහා විශාලතම හා වඩාත් වැදගත් මාර්ගයකි.

Philigreen නිෂ්පාදන

වානේ Laminate මණ්ඩලය

අයදුම් ප්රමාණය

40,000 වර්ග මීටර් (m2)WhatsApp Online Chat !