අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

බිත්තියේ ගැසෙමින් ව්යාපෘතිය

ව්යාපෘතියේ නම

මා සන්තකයට ගන්නා Baiyun ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

ව්යාපෘති හැඳින්වීම

එය චීනයේ ප්රධාන දොරටුව මධ්යස්ථානයක් ගුවන් තොටුපළ තුනක්, ලොව හොඳම ප්රධාන ගුවන් තොටුපොළ 100 එකකි.

Philigreen නිෂ්පාදන

අකාබනික පෙර ආලේප මණ්ඩලය

අයදුම් ප්රමාණය

10,000 වර්ග මීටර් (m2)WhatsApp Online Chat !