നാം ലോകത്തെ 1983 മുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായം

അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്പേസ് അലങ്കാര കല്ഭിത്തികൊണ്ട് പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ പേര്

Guangzhou Modiesha Tunnel

പ്രോജക്ട് ആമുഖം

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

ഫിലിഗ്രെഎന് ഉൽപ്പന്നം

Inorganic Pre-Coated Board

അപേക്ഷയുടെ അളവ്

5800 square meter(m2)

പദ്ധതിയുടെ പേര്

Jishou Jianshen Slope Tunnel

പ്രോജക്ട് ആമുഖം

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

ഫിലിഗ്രെഎന് ഉൽപ്പന്നം

Steel Laminated Board

അപേക്ഷയുടെ അളവ്

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !