നാം ലോകത്തെ 1983 മുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായം

സബ്വേ അലങ്കാര മതിൽ രജതരേഖ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ പേര്

സിയാൻ സബ്വേ

പ്രോജക്ട് ആമുഖം

സിയാൻ മെട്രോ ലൈൻ 2 സിയാൻ മെട്രോ ആദ്യ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂട്ടിൽ, അത് പാസഞ്ചർ ട്രാഫിക്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ട് ആണ്.

ഫിലിഗ്രെഎന് ഉൽപ്പന്നം

സ്റ്റീൽ Laminate ബോർഡ്

അപേക്ഷയുടെ അളവ്

40,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (ാ 2)WhatsApp Online Chat !