നാം ലോകത്തെ 1983 മുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായം

ഇന്റീരിയർ മതിൽ രജതരേഖ പദ്ധതി

പദ്ധതിയുടെ പേര്

ഗ്വംഗ്സ്യൂ ബയയുൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ

പ്രോജക്ട് ആമുഖം

ഇത് ചൈനയുടെ മൂന്നു പ്രധാന ഗേറ്റ്വേ ഹബ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ലോകത്തെ മികച്ച 100 ല് ഒന്നാണ്.

ഫിലിഗ്രെഎന് ഉൽപ്പന്നം

ഇൻഓർഗാനിക് പ്രീ-പൊതിഞ്ഞ ബോർഡ്

അപേക്ഷയുടെ അളവ്

10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ (ാ 2)WhatsApp Online Chat !