យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

គម្រោងឈរនៅក្រោមដីអវកាសតុបតែងជញ្ជាំង

ឈ្មោះគម្រោង

Guangzhou Modiesha Tunnel

គម្រោងសេចក្តីផ្តើម

Located in Yuejiang Road, Haizhu District, Guangzhou, Moshasha Tunnel is an east-west municipal tunnel connecting Guangzhou Tower and Canton Fair.

ផលិតផល Philigreen

Inorganic Pre-Coated Board

បរិមាណនៃកម្មវិធី

5800 square meter(m2)

ឈ្មោះគម្រោង

Jishou Jianshen Slope Tunnel

គម្រោងសេចក្តីផ្តើម

It has a total length of 1,370 meters, a tunnel construction limit of 9.5 meters, and a tunnel height of 4.5 meters. It is a long rocky tunnel.

ផលិតផល Philigreen

Steel Laminated Board

បរិមាណនៃកម្មវិធី

6500 square meter(m2)WhatsApp Online Chat !